REGULAMIN

KOBIECY TURNIEJ GOLFOWY BRUNETKI, BLONDYNKI CZYLI METAMORFOZY

Regulamin

 1. Organizator i Komitet Turnieju 

Organizatorem turnieju jest Gradi Golf Club

Skład Komitetu: Agata Betscher, Jerzy Błaszczuk, Małgorzata Marchelak

Dyrektor Turnieju: Agata Betscher

Sędzia Główny: Jerzy Błaszczuk

Przedstawiciel Pola : Michał Dobosz

 1. Uprawnieni do gry w turnieju:
 • Amatorki, które ukończyły 18 rok życia
 • Amatorki wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.
 • Zawodniczki z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju;
 • Zawodniczki posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
 • Zawodniczki posiadające Zieloną Kartę.
 1. Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Gradi Golf Club;

 1. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia i opłaty turniejowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej turnieju – www.brunetkiblondynki.pl. O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych zawodniczek ( limit 110 zawodniczek) ogłoszona będzie do dnia 11 sierpnia na stronie www.pzgolf.pl w zakładce Turnieje – zgłoszenia .

Gracze rezerwowi – zawodniczki z listy rezerwowej zostaną dopuszczone do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.

 1. Format turnieju; tees, grupy Handicapowe, klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach na liczbę uderzeń stroke play brutto (klasyfikacja główna), 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

Tee – czerwone – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez EGA.

Grupy Handicapowe: 0-18,4; 18,5-27,4; 27,5-36; 36,1-54

W turnieju prowadzona będzie również klasyfikacja stableford netto zawodniczek, w grupach handicapowych, na podstawie ¾ HCP gry na polu.

Zawodniczki posiadające Zieloną Kartę będą grać z HCP dokładnym równym 0.

Zawodniczki nie posiadające aktualnej karty HCP wydanej przez PZG lub inny narodowy związek/federację golfa na dzień rejestracji do turnieju będą grać z HCP dokładnym równym 0.

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

Zawodniczka, która zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowana, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed rundą treningową.

 1. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych.

O kolejności miejsc w obu klasyfikacjach brutto i netto decyduje lepszy wynik w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

 1. Nagrody
 • Klasyfikacja brutto: I, II, III miejsce.
 • Klasyfikacja netto: I, II, III miejsce w każdej grupie handicapowej. Kategorie brutto i netto są rozłączne. Zawodniczka zajmująca nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto.
 1. Sprzęt elektroniczny

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play.

 1. Transport

Wózki samojezdne – meleksy NIE są dozwolone, o ewentualnym dopuszczeniu meleksów decyduje komitet sportowy po indywidualnej rozmowie z uczestnikiem turnieju.

 1. Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

 1. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest: pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

 1. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

 1. Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 1. Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

 1. Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

 1. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką 

wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie i mediach społecznościowych.

Uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora turnieju i Sponsora turnieju dla celów organizacyjnych i marketingowych

 1. Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.